Privacy
Bosmaat VOF, gevestigd aan de Ekris 72a, 3931 PX Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bosmaat VOF
Ekris 72a, 3931 PX Woudenberg
M 06 1010 8100 - T (033) 285 8041
E info@bosmaat.nl - I www.bosmaat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bosmaat  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Naam 
•    Adresgegevens
•    E-mail adres
•    Telefoonnummers
•    Bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, en ook geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bosmaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    Contact leggen
•    Uitvoering van onze dienstverlening
•    Leveren van producten en diensten
•    Versturen nieuwsbrief
•    Versturen facturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Bosmaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bosmaat) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bosmaat bewaart persoonsgegevens zolang er sprake is van een relatie, in de vorm van bijvoorbeeld medewerker/klant/leverancier/prospect.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bosmaat deelt alleen NAW gegevens met derden wanneer deze rechtstreeks producten/diensten moeten leveren.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bosmaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosmaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bosmaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bosmaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bosmaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bosmaat.nl

De volgende gegevens kunnen wij van u in het bezit hebben:
•    Voor- en achternaam
•    Geslacht
•    Adresgegevens 
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Bankrekeningnummer 
Bosmaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bosmaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, bewaartermijn en reden

NAW gegevens    Zolang er sprake is van een relatie - Contact maken, uitvoering onze dienstverlening, aanleveren goederen 

Bankgegevens    Zolang er sprake is van een relatie - Betaling facturen

E-mail adres    Zolang er sprake is van een relatie - Contact maken 

Telefoonnummers    Zolang er sprake is van een relatie - Contact maken   

Bosmaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bosmaat 
Woudenberg, 25 mei 2018
 

379